Duarreffest 2021 – ANNULEIERT

Sonndes, de 4/7/2021

Leider musse mir Iech matdeelen, dass et eis och dëst Joer onméiglech ass wéinst den aktuelle Sanitäre Restriktiounen (COVID-19 – Caronavirus) d’ Duarreffest 2021 ze organiséieren. Och de Fëscherconcours am Kader vum Duarreffest 2021 musse mir ausfale lossen. D’Fëscher sinn allerdéngs häerzlechst invitéiert fir deen Dag individuell op de Reilerweier fëschen ze kommen.

Et wäerte jo bestëmmt erëm besser Zäite kommen, an dofir notéiert Iech elo schonn den Datum vum 3. Juli 2022 fir d’ « Duarreffest 2022 »

Malheureusement nous devons vous informer qu’il ne nous est toujours pas possible d’organiser cette année le « Duarreffest 2021 » en raison des restrictions sanitaires actuelles (COVID-19 – Caronavirus). Egalement le « Concours de pêche » à l’occasion du Duarreffest 2021 est annulé. Les pêcheurs sont cependant invités à venir individuellement pêcher au « Reilerweier » pendant ce jour-là.

Dans l’attente de meilleurs temps, nous vous prions de noter d’ores et déjà la date du 3 juillet 2022 pour l’édition du « Duarreffest 2022 »