Comité

President
Raymond Erpelding
Vize-President
Josy Schlechter
Sekretärin
Alexandra Baumgarten
Tresorier
Detlef Xhonneux
Memberen
Fränk Boever
Maurice Broers
Luis De Palacio
Romaine Morn
Fränz Schlechter
Jean Schmitz
Camille Turmes