Duarreffest 2020 – ANNULEIERT

Sonndes, de 5/7/2020

Leider musse mir Iech matdeelen, dass et eis onméiglech ass wéinst der aktueller Situatioun (COVID-19 – Caronavirus) d’ Duarreffest 2020 ze organiséieren. Och de Fëscherconcours am Kader vum Duarreffest 2020 musse mir ausfale lossen.

Et wäerte jo bestëmmt erëm besser Zäite kommen, an dofir notéiert Iech elo schonn den Datum vum 4. Juli 2021 fir d’ « Duarreffest 2021 »

Malheureusement nous devons vous informer qu’il ne nous est pas possible d’organiser cette année le « Duarreffest 2020 » en raison de la situation actuelle (COVID-19 – Caronavirus). Egalement le « Concours de pêche » à l’occasion du Duarreffest 2020 est annulé.

Dans l’attente de meilleurs temps, nous vous prions de noter d’ores et déjà la date du 4 juillet 2021 pour l’édition du « Duarreffest 2021 »