Generalversammlung 2020 – ANNULEIERT

Samsdes, den 21/3/2020 ëm 19:00 Auer

zu Reiler um Camping Reilerweier (Maison 86)

ANNULATIOUN !

Fir der aktueller Situatioun Rechnung ze droen (COVID-19 – Coronavirus), hu mir décidéiert eis Generalversammlung vum 21. Mäerz op ee spéideren Datum ze verréckelen.

Dagesuerdnung :
1. Usprooch vum President
2. D’Memberen
3. Aktivitéitsrapport vun der Sekretärin
4. Rapport vum Trésorier
5. Rapport vun de Réviseuren
6. Approbatioun vun de Konten 2019
7. Décharge vum Conseil d’administration
8. Bestëmme vun de Réviseuren fir 2020
9. Neiwalen fir de Conseil d’administration
11. Presentatioun vum Budget 2020
12. Approbatioun vum Budget 2020
13. Cotisatiounen 2021
14. Fräi Aussprooch