Generalversammlung 2018

Mëttwochs, den 21/3/2018 ëm 20:00 Auer

zu Reiler um Camping Reilerweier

Dagesuerdnung :
1. Usprooch vum President
2. D’Memberen
3. Aktivitéitsrapport vun der Sekretärin
4. Rapport vum Trésorier
5. Rapport vun de Réviseuren
6. Approbatioun vun de Konten
7. Décharge vum Conseil d’administration
8. Bestëmme vun de Réviseuren
9. Neiwalen fir de Conseil d’administration
11. Presentatioun vum Budget 2018
12. Approbatioun vum Budget 2018
13. Cotisatiounen 2019
14. Fräi Aussprooch