Generalversammlung 2023

Dënsdes, de 25/4/2023 ëm 20:00 Auer

Am Pavillon vum Hall Polyvalent an der Eselbuerrer Strooss zu Clärref

Dagesuerdnung :
1. Usprooch vum President
2. D’Memberen
3. Aktivitéitsrapport vun der Sekretärin
4. Rapport vum Trésorier
5. Rapport vun de Réviseuren
6. Approbatioun vun de Konten
7. Décharge vum Conseil d’administration
8. Bestëmme vun de Réviseuren fir 2023
9. Neiwalen fir de Conseil d’administration
10. Aktivitéiten 2023
11. Presentatioun vum Budget 2023
12. Approbatioun vum Budget 2023
13. Cotisatiounen 2024
14. Fräi Aussprooch