Generalversammlung 2022

Mëttwochs, den 30/3/2022 ëm 20:00 Auer

zu Reiler um Camping Reilerweier
Dagesuerdnung :
1. Usprooch vum President
2. D’Memberen
3. Aktivitéitsrapport vun der Sekretärin
4. Rapport vum Trésorier
5. Rapport vun de Réviseuren
6. Approbatioun vun de Konten
7. Décharge vum Conseil d’administration
8. Bestëmme vun de Réviseuren fir 2022
9. Neiwalen fir de Conseil d’administration
10. Aktivitéiten 2022
11. Presentatioun vum Budget 2022
12. Approbatioun vum Budget 2022
13. Cotisatiounen 2023
14. Fräi Aussprooch