Generalversammlung 2019

Mëttwochs, de 27/3/2019 ëm 20:00 Auer

zu Reiler um Camping Reilerweier

Dagesuerdnung :
1. Usprooch vum President
2. D’Memberen
3. Aktivitéitsrapport vun der Sekretärin
4. Rapport vum Trésorier
5. Rapport vun de Réviseuren
6. Approbatioun vun de Konten
7. Décharge vum Conseil d’administration
8. Bestëmme vun de Réviseuren
9. Neiwalen fir de Conseil d’administration
11. Presentatioun vum Budget 2019
12. Approbatioun vum Budget 2019
13. Cotisatiounen 2020
14. Fräi Aussprooch