Stroossennimm

Well Reiler nach engt vun de wéinegen Dierfer ass wou et nach keng Stroossennimm ginn, huet d’Gemeng all Bierger vu Reiler op ee Biergerbedeelegungs-Owend invitéiert fir zesummen eng Decisioun ze huelen, wéi eng Nimm zeréckbehale solle ginn.

Dës wichteg Decisioun ass an enger konstruktiver a kollegialer Ambiance iwwert d’Bün gaang, an d’Nimm déi ausgewielt goufen, sinn:

 • Op der Schanz
 • Schanzbierg
 • Cliärrwerstrooss
 • Am Bierg
 • Hubertusgaass
 • Scharewee
 • Op Brëtzbierg
 • Fëschberwee
 • Léngertzgaass
 • A Flëppen
 • Op der Aacht
 • Op der Kopp

Weider Informatioune sinn op der Internetsäit vun der Gemeng ze fannen:
https://www.clervaux.lu/fr/actualite/ref/noms-de-rues-pour-la-localite-reuler-retrospective-de-la-soiree-de-participation-citoyenne-6903.html
https://www.clervaux.lu/de/neuigkeit/ref/noms-de-rues-pour-la-localite-reuler-retrospective-de-la-soiree-de-participation-citoyenne-6903.html